Bieżące

Poznańskie Inwestycje Miejskie pragną poinformować, iż w odpowiedzi na złożony przez Spółkę wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linie kolejową E20”, Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zakończyła się modernizacja budynku administracyjno-hotelowego na poznańskim Golęcinie. W ramach robót wymieniono stolarkę okienną I i II piętra skrzydła północnego budynku wraz z jego opierzeniem, ocieplono ściany budynku, wymieniono system elewacyjny  południowo-wschodniej elewacji szklanej oraz fragment północno-zachodniej.

Po zakończonych robotach budowlanych ocieplono oraz odmalowano całą elewację skrzydła północnego oraz pomalowano ściany wnętrz.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otrzymała raport z badań terenowych, prowadzonych w lutym i marcu 2018 r. Specjaliści na obszarze oddziaływania budowy linii tramwajowej na Naramowice na środowisko (wzdłuż ul. Naramowickiej – we fragmencie od skrzyżowania z ul. Czarna Rola do skrzyżowania z ul. Dworską, wraz z przyszłym „Węzłem Naramowicka”) wykonali 5596 przejazdów georadarowych oraz 2063 pomiary radiodetekcją, w wyniku których powstała mapa anomalii.

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły dwa przetargi na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem zamówień są prace mające na celu modernizację maltańskiego „Kopca Wolności” oraz budowę dróg dojazdowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach.

W ramach pierwszego z zamówień planowany jest remont drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz utwardzonej platformy pośredniej północnej i szczytowej  Kopca nad poznańskim Jeziorem Malta.

Przetarg na przebudowę północnej nitki mostu Lecha ogłosiła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wybudowany w latach 1952 – 1953 most wymaga przebudowy z uwagi na stan techniczny oraz planowane zmiany w układzie drogowym. Obiekt zostanie dostosowany do wyższej klasy obciążenia, powstaną 3 pasy na jezdni obiektu, ścieżka rowerowa oraz piesza.

Zamówienie obejmuje całkowitą rozbiórkę starego obiektu i wybudowanie nowego. Inwestycja jest częścią zadania „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu”.

Strony