Bieżące

Przetarg na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa ogłosiła wczoraj (23.02.) Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową i wielobranżową realizację ww. zadania inwestycyjnego, w tym budowa kompleksu budynków oświatowych (szkoła, przedszkole i sala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym) oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół placówki (nasadzenie zieleni, instalacja małej architektury, utwardzenie terenu, wykonanie miejsc parkingowych oraz drogi wewnętrznej).

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na realizację zadania pn. „Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych – budowa budynków przy ul. Sarmackiej w Poznaniu”. Przedmiotem zamówienia jest, m.in. budowa czterech dwukondygnacyjnych obiektów placówek opiekuńczo-wychowawczych  o pow. użytkowej 390 m2 każdy oraz jednego trzykondygnacyjnego budynku administracyjnego o pow. użytkowej 450 m2.

Od poniedziałku (20.02.) rozpoczną się prace przygotowawcze pod przebudowę ulicy Husarskiej. Prace te związane będą przede wszystkim z wycinką drzew i krzewów, a przeprowadzi je Zakład Lasów Poznańskich.

Do wycinki wytypowano 65 m² krzewów i  20 drzew kolidujących z nowym układem drogowym, w większości będących w słabej kondycji zdrowotnej. Po zrealizowaniu robót budowlanych, przewidziano nasadzenia kompensacyjne.

Narastające rozbieżności w interpretacji przepisów znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak korelacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 stały się podstawą do unieważnienia przez Spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Św. Marcin - etap I. Ma to także na celu zachowanie bezpieczeństwa prawnego powodzenia całości inwestycji.

Strony

Subskrybuj Aktualności - bieżące